Adhezja- czyli gdzie zaczyna się klejenie.

O zjawiskach zachodzących w procesie klejenia.

 W niniejszym artykule postaramy się rozszyfrować pojęcie adhezji. W literaturze znajdziemy wiele definicji, chcąc sformułować najprostszą - to nic innego jak siła przyciągająca dwie substancje działająca na powierzchni ich styku. Zjawisko przyciągania zachodzi w wyniku różnicy napięć powierzchniowych na styku substancji. Miarą adhezji jest jednostka pracy ( w przeliczeniu na określoną powierzchnię) jaką należy wykonać, by stykające się substancje rozdzielić.

Adhezja ma fundamentalne znaczenie w procesie klejenia, a wytrzymałość połączenia zależy w dużym stopniu od poziomu adhezji. Aby uzyskać właściwą adhezję niezbędne jest właściwe przygotowanie powierzchni. Proces ten powinien cechować się szczególną starannością i dokładnością, gdyż przekłada się to wprost na połączenie klejowe. Istnieje kilka sposobów na wzmocnienie adhezji, do najważniejszych należy zaliczyć:

- usunięcie warstw osłabiających adhezję ( kurz, olej, tłuszcze) poprzez czyszczenie mechaniczne i odtłuszczenie przy użyciu odpwiednich         rozpuczalników i zmywaczy ( patrz zdjęcie). Najbardziej odpowiednie rozpuszczalniki szybko wyparowują i nie zostawiają osadu na mytej powierzchni.

- utworzenie nowej aktywnej powierzchni poprzez naniesienia warstwy podkładu

- zmianę napięcia powierzchniowego klejonej powierzchni przy użyciu procesów mechanicznych ( śrutowanie, ścieranie) lub chemicznych (    wytrawianie).

Załóżmy, że przeszliśmy już proces przygotowania: dołożyliśmy starań, użyliśmy odpowiednich materiałów i narzędzi. Jak rozpoznamy czy nasz klejony materiał jest właściwie przygotowany? Jak sprawdzić adhezję?

Istnieje prosty sposób, czyli tzw. „próba kropli wody”. To badanie napięcia powierzchniowego klejonego materiału przy użyciu wody. Na właściwie przygotowanej powierzchni kropla się rozpłynie na boki, natomiast na powierzchni niedostatecznie przygotowanej kropla pozostanie w swoim kulistym kształcie. Należy tu pamiętać, że badanie takie może być obarczone pewnym błędem wynikającym z różnej twardości wody, nie może być także wykonywane na wszystkich materiałach.

Kolejnym zjawiskiem występującym w procesie klejenia jest kohezja, ale o tym w następnym artykule.

Komentarze

Dodaj komentarz