Regulamin Sklepu Internetowego ważny od dnia 25.12.2014.

Właścicielem Sklepu internetowego TECHNIKARIA.PL działający pod adresem http://www.technikaria.pl  jest firma WUES PROJEKT Wiktor Salamonik
ul. Szparagowa 27
62-021 Paczkowo
Regon 363081069 NIP 666-168-62-27
wpisana do CEiDG i widoczna pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=d1aa072d-6e2f-4742-9e25-f7a9d2fdf6ddI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1. DEFINICJE

Technikaria.pl
Prowadzony przez WUES PROJEKT Wiktor Salamonik sklep internetowy, w ramach którego świadczone są Sprzedaż i Ekspozycja oraz inne usługi z tym związane, utrzymywany przez WUES PROJEKT Wiktor Salamonik w domenie www.technikaria.pl

Towar
Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Sprzedaży lub Ekspozycji, zgodnie z Regulaminem.

Użytkownik
Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez technikaria.pl na zasadach określonych w Regulaminie.

Klient
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.

Konto
Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi oraz kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień.

Rejestracja
Procedura zakładania konta klienta konieczna do korzystania, składania zamówień, ze sklepu internetowego.

Regulamin

Regulamin technikaria.pl.

Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W Technikaria.pl

2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, która ukończyły co najmniej 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego) ,która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.

2.2. Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny przeczytać i zaakceptować regulamin oraz wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie loginu, adresu e-mail, hasła oraz przepisanie kodu zabezpieczającego. Profil zostaje automatycznie założony. W celu jego aktywacji należy kliknąć na link w zwrotnej wiadomości e-mail. Po potwierdzeniu rejestracji profil Użytkownika jest aktywny. Po zalogowaniu użytkownik powinien uzupełnić dane kontaktowe, widoczne w "Edycji profilu" w celu uzupełnienia danych osobowych: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego. Osoby fizyczne korzystające z Technikaria.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę (firmę), pod którą prowadzą działalność gospodarczą, dane teleadresowe oraz NIP.

2.3. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2.1, a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Technikaria.pl, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna przeczytać i zaakceptować regulamin oraz wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie loginu, adresu e-mail, hasła oraz przepisanie kodu zabezpieczającego. Profil zostaje automatycznie założony. W celu jego aktywacji należy kliknąć na link w zwrotnej wiadomości e-mail. Po potwierdzeniu rejestracji profil Użytkownika jest aktywny. Po zalogowaniu użytkownik powinien uzupełnić dane kontaktowe, widoczne w "Edycji profilu" w celu uzupełnienia danych osobowych: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego. Osoby fizyczne korzystające z Technikaria.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę (firmę), pod którą prowadzą działalność gospodarczą, dane teleadresowe oraz NIP.
2.4. Użytkownik może usunąć swoje konto w dowolnym momencie.

2.5. W wyniku prawidłowej Rejestracji WUES PROJEKT tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do adresu e-mail podanego podczas Rejestracji. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Technikaria.pl adresu e-mail i hasła (logowanie).

2.6. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

2.7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.

Artykuł 3. OPISY I ZDJECIA PRODUKTÓW

3.1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, zawarte na stronie www.technikaria.pl, kierowane przez WUES PROJEKT do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
3.2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu.

II. KUPNO

Artykuł 4. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA

WUES PROJEKT, jako operator Technikaria.pl, umożliwia Użytkownikom oraz innym podmiotom zawieranie umów Kupna Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom oraz innym podmiotom odpowiednie narzędzia systemowe. WUES PROJEKT jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i gwarantuje wykonanie umowy sprzedaży Towaru. WUES PROJEKT zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku, gdy producent dokonał zmiany cen i nie poinformował o tym fakcie WUES PROJEKT. Dalszy tok postępowania strony ustalają indywidualnie.

Artykuł 5. PRZEBIEG ZAKUPÓW

5.1. Użytkownik bierze udział w zakupie poprzez dodanie interesujących go Towarów do koszyka i wybór opcji "kup". W celu dokonania czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie Sprzedaży, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

5.2. Do ceny ustalonej zgodnie z niniejszym artykułem Sprzedający dolicza jedynie koszty przesyłki bądź transportu. Poza powyższymi, Sprzedający nie może doliczać jakichkolwiek innych kwot podwyższających cenę należną od Kupującego.

Artykuł 6. SPOSÓB ODBIORU

6.1. W chwili odbioru przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić czy jest ona oryginalnie zapakowana. Klient zobowiązany jest również do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Druku Reklamacji". Z chwilą pokwitowania odbioru na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

6.2. W chwili odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić czy opakowanie nie zostało uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub stwierdzenia prób otwarcia przesyłki, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody (reklamacji), na którym musi się podpisać kurier i niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Protokół szkody(reklamacji) spisany w obecności pracownika firmy kurierskiej jest podstawą do uznania ewentualnych reklamacji.

6.3. Przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśniecie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia.

6.4. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Druku Reklamacji". Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

Artykuł 7. ZAWARCIE UMOWY

7.1. Zawarcie umowy pomiędzy WUES PROJEKT a Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z opcji „Zamów”, o czym Kupujący jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z wybranych przez Kupującego opcji i obowiązujących przepisów prawa.

7.2. Formy zapłaty, spośród udostępnionych, określa Kupujący. WUES PROJEKT udostępnia następujące formy zapłaty:

7.2.1. Przedpłata przelewem.
W tym przypadku należy dokonać przedpłaty za zamówiony Towar i jego transport na konto  SMART BANK nr 26 1870 1045 2078 1253 1705 0001 należące do WUES PROJEKT Wiktor Salamonik 62-021 Paczkowo ul. Szparagowa 27


7.2.2. System płatności „PayU.pl”.
W tym przypadku następuje przekierowanie na stronę umożliwiającą dokonanie płatności. Należy postępować zgodnie z wytycznymi operatora strony.

7.3. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i WUES PROJEKT, po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup, może dochodzić zawarcia tej umowy.
7.4. WUES PROJEKT zobowiązuje się dostarczyć produkty fabrycznie nowe i wolne od wad.
7.5. WUES PROJEKT nie ponosi odpowiedzialności za wybraną przez Klienta  metodę lub sposób  zastosowania zakupionego produktu, a w konsekwencji za uzyskane przez niego rezultaty. Nie uwzględnia żadnych roszczeń związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utratą zysku. Wynika z faktu, że WUES PROJEKT nie sprawuje kontroli nad użyciem produktu przez poszczególnych użytkowników, nie może zatem współuczestniczyć w konsekwencjach ew. błędów czy niedopatrzeń.

Artykuł 8.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do: mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

8.2. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

8.3. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

8.4 Zgodnie z ustawą z dnia z 30 maja 2014  r. o prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.) konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty odebrania przesyłki. WUES PROJEKT dopuszcza złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w wersji elektronicznej poprzez  użycie zakładki Kontakt,wypełnienie i wysłanie oświadczenia. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany przez Klienta towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie, a sam produkt oraz akcesoria nieuszkodzone i nie noszące śladów używania ani montażu.  Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: WUES PROJEKT ul. Szparagowa 27 62-021 Paczkowo.

8.5. Zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
-w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
-w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
-w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
-o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
-o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.


Artykuł 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez WUES PROJEKT lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

9.2.. Reklamację można złożyć w formie pisemnej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt

9.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, WUES PROJEKT zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9.4. WUES PROJEKT rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że WUES PROJEKT może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

9.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach WUES PROJEKT może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.


Artykuł 10. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

10.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Technikaria.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

10.2. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o dokonywanych w ramach Technikaria.pl transakcjach.

10.3. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Technikaria.pl, w tym do logo „Technikaria.pl”  przysługują WUES PROJEKT. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących WUES PROJEKT za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą WUES PROJEKT.

Artykuł 11  SPORY

11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta i nie może być tak interpretowane. W przypadku stwierdzenia niezgodności zapisów regulaminu z  przepisami prawa WUES PROJEKT deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce kwestionowanych zapisów regulaminu.

11.2. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Klienta. W przypadku braku chęci polubownego rozwiązania sporu, sprawę rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę usługodawcy.Załącznik nr do Regulaminu Sklepu Internetowego TECHNIKARIA.PL - POBIERZ